Ke stažení

Víko

Směrnice o tlakových zařízeních (STZ) s ohledem na víko nádrže

Zavedením nové směrnice o tlakových zařízeních 2014/68/EU byl vytvořen základ pro volný pohyb zboží v rámci Evropské unie. Zavedení těchto jednotných směrnic pro výrobu tlakových zařízení a součástek vytváří podmínky pro spravedlivou a jasnou hospodářskou soutěž v rámci členských států EU.


Technický rozsah platnosti

Ve směrnici o tlakových zařízením je uvedeno, že zkoušet se musí pouze kompletní potrubí nebo nádoby. Z toho vyplývá, že podle směrnice o tlakových zařízeních se na jednotlivé součásti (např. jednotlivé trubky, šroubení, T-kusy, kolena a podobné díly) nesmí aplikovat značka CE. Základem pro tento výrok je pokyn 1/22. Jsou v něm uvedeny zásady pro aplikaci směrnice u součástí tlakových nádob. Ty musí být navrženy a vyrobeny v souladu s požadavky směrnice o tlakových zařízeních. Protože tyto díly tomu pode definice pro tlaková zařízení, článek 1, odstavec (2) č. 2.1 neodpovídají, nemají značku CE. Výrobce tlakového zařízení odpovídá a musí zajistit, aby použité součásti umožnily, aby tlakové zařízení splnilo základní požadavky na bezpečnost stanovené směrnicí.


Využití u tlakového vrcholového poklopu

Společnost AWH a společnost Boyer, náš partner v programu pro víka nádrží, mají oprávnění vyrábět tlaková zařízení podle směrnice o tlakových zařízeních. Mají k tomu platnou certifikaci pro svařování, oddělení zajištění jakosti, osvědčení o přeznačování od TÜV a osvědčení „notifikované osoby“ pro výrobu tlakových zařízení. Modul víka nádrže je součástí tlakového zařízení a podle pokynu 1.22 (viz výše) nespadá pod přímý zkušební režim směrnice o tlakových zařízeních. Po navaření na nádobu však víko podléhá zkoušce podle STZ. Bez ohledu na STZ vám AWH poskytne osvědčení o zkoušce součástky pro tlakový vrcholový poklop. Tím získáte ty nejlepší předpoklady pro snadné začlenění tlakového vrcholového poklopu do vaší celkové zkoušky podle směrnice o tlakových zařízeních.


K obsahu dodávky tlakového vrcholového poklopu s osvědčením o zkoušce dílu patří

- ES Prohlášení o shodě
- Zpráva o zkoušce dílu
- Provozní návod
- Seznam materiálů s osvědčením a výkres


Použití pro víko skladovací nádrže

Skladovací nádrže na základě článku 1, bod 3.21 nespadají do působnosti směrnice o tlakových zařízeních. Jako skladovací nádrže se označují nádoby, ve kterých smí být tlak plynu nad kapalinou maximálně 0,5 bar. Při výběru víka se musí zohlednit převládající provozní tlak, který nesmí překročit max. přípustný tlak pro víko.


Program víko:

  • Průlezové víko
  • Tlakový vrcholový poklop
  • Vnější dveře se třmenem
  • Beztlaký vrcholový poklop
  • Vrcholový poklop